Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Functionaris gegevensbescherming is Karin Coppens-Kolen. Coaching Praktijk Samen Groeien is gevestigd op: Linge 41, 5032 EV te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ………… 

 

Persoonsgegevens

De persoonlijke contactgegevens die Coaching Praktijk Samen Groeien bij het eerste contact ontvangt, worden enkel gebruikt om met u te kunnen communiceren, in contact te kunnen treden en voor het aangaan van het coachtraject. Het gaat hierbij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden de gegevens na zes maanden verwijderd. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal Coaching Praktijk Samen Groeien uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Coaching Praktijk Samen Groeien verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, of als er een gerechtelijk bevel voor is;
  • de gegevens worden niet met derden gedeeld zonder toestemming van de gezaghebbende ouder(s).

 

Bewaren persoonsgegevens

Coaching Praktijk Samen Groeien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

  • gegevens van kinderen/ouder(s) die klant waren en niet meer bij Coaching Praktijk Samen Groeien komen, worden nog twee jaar bewaard, daarna verwijderd of vernietigd;
  • factuurgegevens worden conform de wet zeven jaar bewaard.

 

Rechten betrokkene

Uiteraard respecteert Coaching Praktijk Samen Groeien uw privacy en werkt eraan mee dat u de, in de AVG aan u toegekende rechten, kunt uitoefenen. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u hiervoor contact opnemen met Coaching Praktijk Samen Groeien.