Algemene voorwaarden

Algemeen

Coaching Praktijk Samen Groeien is opgericht door Karin Coppens-Kolen en biedt coaching aan kinderen/pubers van 4 tot en met 16 jaar en ondersteuning voor hun ouders.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Karin Coppens-Kolen van Coaching Praktijk Samen Groeien, gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer …………….. gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de

wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door

Opdrachtnemer.

Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband

houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Toepasselijkheid

Ouders ondertekenen het toestemmingsformulier bij aanvang van het coachtraject, waarmee ze akkoord gaan met deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle  overeenkomsten van, of met Coaching Praktijk Samen Groeien en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Onder overeenkomst wordt verstaan een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Coaching Praktijk Samen Groeien betreffende een overeengekomen levering van diensten.

 

Coaching overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door de ouders voor akkoord zijn ondertekend.

 

Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om ervoor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.

 

Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is de opdrachtgever verplicht om Coaching Praktijk Samen Groeien hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval is het Coaching Praktijk Samen Groeien niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden.

 

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coaching Praktijk Samen Groeien kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Regels rond afspraken

De coaching afspraken duren gemiddeld 60 minuten volgens de op de website vermelde bedragen. Deze beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Indien een afspraak niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, betekent dit niet dat de afspraak voortduurt na het overeengekomen tijdstip.

 

De ouder(s) dient/dienen tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Coaching Praktijk Samen Groeien.
Indien de ouder(s) een afspraak wenst/wensen af te zeggen, dan dient hij/zij hier Coaching Praktijk Samen Groeien zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk.
Indien een afspraak door de ouder(s) wordt geannuleerd, korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Coaching Praktijk Samen Groeien gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen.

 

Coaching Praktijk Samen Groeien is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de ouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

Tarieven

De ouder(s) dient/dienen op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Karin Coppens-Kolen zelf. Het kennismakingsgesprek is gratis.

 

Coaching Praktijk Samen Groeien is gerechtigd om de tarieven aan te passen.

 

Factuur en betaling

De factuur wordt na de afspraak naar de ouder(s) gemaild. Deze hebben een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is Coaching Praktijk Samen Groeien gerechtigd verdere begeleiding op te schorten en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan ouder(s) in rekening te brengen.

 

Vertrouwelijkheid

Coaching Praktijk Samen Groeien is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens of in het kader van de coachsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de gezaghebbende ouder(s).
Coaching Praktijk Samen Groeien streeft ernaar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de gezaghebbende ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Coaching Praktijk Samen Groeien dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met de gezaghebbende ouder(s) besproken, conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Aansprakelijkheid

Karin Coppens-Kolen zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in achtnemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Zij heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
Karin Coppens-Kolen kan doorverwijzen naar derden mocht gesignaleerd worden dat het kind meer of andere begeleiding nodig heeft.

Klachtenprocedure:

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Coaching Praktijk Samen Groeien. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, opdat Karin Coppens-Kolen in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

 

Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website: www.samengroeiencoaching.nl